Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu Bajka i Papier

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest International Paper Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000053310, NIP 599-27-07-690, REGON: 211067311, kapitał zakładowy 500.000,00 PLN. tel. +48 22 630 61 32, e-mail: polmarketing@ipaper.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
• przeprowadzenie konkursu/akcji promocyjnej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, dostarczenia nagrody,
• kontaktowania się z Tobą, w celach przyznania i wydania nagrody, dostarczenia nagrody,
• obsługi Twoich próśb i żądań

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym konkurs będzie prowadzony.
Po zakończeniu konkursu dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  • Podanie danych w celu uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne, ale konieczne aby udział w konkursie był możliwy. W razie niepodania tych danych udział w konkursie nie będzie możliwy.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do przeprowadzania konkursu/akcji promocyjnej oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

  • W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
  • W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
    W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.
    Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.

Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. Enzo Sp. z o.o. (www.enzo.pl) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.